روال کاری شرکت دات نرم افزار

 1. تماس مشتری، درخواست جلسه حضوری و صحبت در مورد کلیت کار
 2. برگزاری جلسه اول و دریافت اطلاعات جزیی تر از مشتری
 3. تعیین جلسه دوم
 4. برگزاری جلسه دوم با مفاد زیر:
  • آنالیز داده های مشتری
  • ارایه پیشنهادات و آنالیز از طرف شرکت
  • صحبت پیرامون جزئیات پروژه و نحوه و زمان بندی اجرا
  • ارایه قراراداد به همراه قیمت و نحوه پرداخت
 5. برگزاری جلسه سوم و عقد قرارداد، ارایه قرارداد به همراه تعهدات
 6. شروع پروژه
 7. درصورت سفارش Psd را ارایه می دهیم و یا قالب را انتخاب می کند
روال کاری شرکت دات نرم افزار