23 آفت مذاکره بازاریابی، تجاری و ارتباط با دیگران
دوشنبه 26/بهمن/1394 2764 دات وب

23 آفت مذاکره بازاریابی، تجاری و ارتباط با دیگران

 1. پر چانه گی
 2. عدم مدیریت زمان
 3. عدم رعایت تن صدا
 4. استفاده از کلمات و جملات سطح پایین
 5. صدای تو دماغی داشتن
 6. بیش از اندازه تند یا کندصحبت کردن
 7. قطع کردن پی در پی کلام مخاطب
 8. بیش از اندازه به حاشیه اشاره کردن
 9. ارتباط چشمی ضعیف
 10. گوش نکردن به سخنان مخاطب
 11. بوی نامناسب دهان
 12. استفاده از لباس نامناسب
 13. بوی نامناسب بدن
 14. بکار بردن جملات تکراری
 15. عدم کنترل حرکات اضافی دست و پا
 16. استیل نامناسب هنگام نشستن یا ایستادن
 17. عدم یادداشتمطالب مهمدر جلسه
 18. سردی و خشکی کلام و عضلات صورت
 19. استفاده ازتلفن همراهحین صحبت مخاطب
 20. قفل کردن ساعد و بازو های دست حین صحبت مخاطب
 21. عدم جمع بندی مباحث طی شده برای ادامه جلسات آتی
 22. ندانستن و یا بکار نبردن نام مخاطب
 23. شوخی های نامناسب
درباره این مطلب دیدگاهی بنویسید...

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.

نظرات (0)