ماده 101 قانون مالیات های مستقیم
پنجشنبه 14/اردیبهشت/1402 648 دات وب

ماده 101 قانون مالیات های مستقیم

ماده 101 قانون مالیات های مستقیم

بر اساس این قانون تمام کسانی که اظهارنامه مالیاتی خود را تقدیم اداره مالیات محل زندگی خود کرده اند، باید بر اساس نرخ نامه ای که در ماده ی 131 آمده است، مالیات بر درآمد خود را پرداخت کنند. البته در پرداخت آن، ماده 84 قانون مالیات های مستقیم هم تاثیرگذار است. بنابراین:

بر اساس ماده 101 و با در نظر گرفتن ماده 131 تمام واحدهای اقتصادی باید سالانه مبلغ مالیات بر درآمد خود را بر اساس نرخ و درصد تعیین شده پرداخت کنند.
بر اساس ماده 84 هم میزان معافیت از «مالیات درآمد» هر سال در بودجه ی سالانه گنجانده می شود. با این تعریف کسانی که بر اساس ماده 101 قانون مالیات مستقیم موظف به پرداخت مالیات هستند، باید در موعد مقرر اظهارنامه ی مالیاتی خود را تسلیم کنند تا بتوانند از مزایای معافیت مندرج در ماده 84 همین قانون استفاده کنند. درصورتی که تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر صورت گرفته باشد، مبلغ کل درآمد (ماده 101) از میزان معافیت (ماده 84) کسر شده و پرداخت باقیمانده آن بر اساس نرخ نامه (ماده 131) ضروری خواهد بود.

ماده 84 قانون مالیات های مستقیم

(اصلاحی 1371/02/07)- میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هر ساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می شود.
تبصره 1(منسوخه 1371/02/07)- مالیات اضافه کاری برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ و کارگران مشمول قانون کار یکسان محاسبه و دریافت می گردد.

میزان اضافه کار قابل محاسبه برای کارگران مشمول قانون کار بیش از پنجاه درصد (50%) ساعات کار روزانه نخواهد بود.
تبصره 2 (منسوخه 19ˏ12ˏ1375) - بیست و پنج درصد (25%) مالیات حقوق، تا مبلغ دوازده برابر حداکثر حقوق موضوع ماده (8) لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت - مصوب 4/2/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران- در سال علاوه بر اعمال معافیت موضوع این ماده بخشوده می شود و نسبت به مازاد آن، مالیات بر اساس نرخ های مقرر در ماده 131 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم- مصوب1371- محاسبه می شود.

ماده 131 قانون مالیات های مستقیم

(اصلاحی 1371/02/07)- نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد به شرح زیر است:

  1. تا میزان پانصد میلیون (500/000/000)ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (15 %)
  2. نسبت به مازاد پانصد میلیون (500/000/000)ریال تا میزان یک میلیارد (1/000/000/000)ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست درصد (20 %)
  3. نسبت به مازاد یک میلیارد (1/000/000/000)ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست و پنج درصد (25%)

تبصره (الحاقی 1394/04/31): به ازای هر ده درصد (10 %) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آن ها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ های مذکور کاسته می شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.

تبصره های ماده 101 قانون مالیات مستقیم

چگونگی دریافت معافیت در فعالیت های اقتصادی گروهی، قوانین حاکم بر شراکت زن و شوهر و همچنین قوانین مبتنی بر فوت یکی از سرمایه گذاران ازجمله مواردی است که در تبصره های ماده 101 به آن اشاره شده است.

(اصلاحی 1371/02/07)- درآمد سالانه مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم کرده اند تا میزان معافیت موضوع ماده (84) این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ های مذکور در ماده (131) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال 1382 به بعد جاری است.

تبصره 1 ماده 101 قانون مالیات های مستقیم

تبصره 1 (اصلاحی 1371/02/07)- در مشارکت های مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکاء حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت بطور مساوی بین آنان تقسیم و باقیمانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. شرکائی که با هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطاء می گردد. در صورت فوت احد از شرکاء وراث وی به عنوان قائم مقام قانون از معافیت مالیاتی سهم متوفی در مشارکت بشرح فوق استفاده نموده و این معافیت بطور مساوی بین تقسیم و از درآمد سهم هر کدام کسر خواهد شد.

تبصره 2 ماده 101 قانون مالیات های مستقیم

تبصره2 (الحاقی 1394/04/31)- در صورتی که هر شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی باشد، مجموع درآمد واحدهای شغلی وی با کسر فقط یک معافیت موضوع این ماده مشمول مالیات به نرخ های مذکور در ماده (131) این قانون می شود.

ارسال صورتحساب الکترونیکی به مالیات

ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان با مالیتور به سادگی انجام می شود. ورود به مالیتور و نحوه ارسال صورتحساب

درباره این مطلب دیدگاهی بنویسید...

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.

نظرات (0)