آوای مدرسه

  • پروژه:آوای مدرسه
  • دسته بندی ها:برنامه نویسی
  • سال اجرا:1397
  • لینک:http://www.avayemadreseh.ir
  • به اشتراک بگذارید :

شرح پروژه

آوای مدرسه بستری ایمن و بسیار کاربر پسند و مناسب برای بهبود فضای آموزشی بین مدرسه و دانش آموز می باشد . این سامانه امکان ارتباط بین فعالیتهای اداری و آموزشی مدرسه با دانش آموزان و والدین آنها را در هر زمان و مکان فراهم می سازد . همچنین آوای مدرسه زمینه اطلاع رسانی مناسب و به موقع ، نظارت مستمر و پیگیری وضعیت تحصیلی دانش آموزان را برای والدین آنها مهیا ساخته است .