مستندات

تاریخ آخرین بروزرسانی: اسفند 1400

این قرارداد فی مابین.................... به آدرس.................... و تلفن.................... و شماره همراه.................... که از این پس کارفرما نامیده می شود و از طرف دیگر شرکت دات نرم افزار به آدرس تهران، خیابان شریعتی، باغ صبا، کوچه مینا، پلاک 1، واحد 2 شماره تلفن: 02188430578 که در این قرارداد مجری نامیده می شود شرایط ذیل منعقد می گردد.
ماده 1- موضوع قرارداد
طراحی و پیاده سازی وب سایت یا نرم افزار مطابق با کلیه مشخصات خدمات، امکانات الحاقی و خدمات جانبی آن در پیوست شماره یک آمده است و به این قرارداد الحاق می باشد.
ماده 2- مبلغ قرارداد
مبلغ کل این قرارداد.................... ریال می باشد که کارفرما متعهد است مبلغ.................... ریال به عنوان پیش پرداخت بصورت نقدی یا واریز بحساب صورت می گیرد، پرداخت نماید مابقی از کل مبلغ که.................... ریال می باشد را در دو مرحله میانه و انتهای کار به مجری پرداخت نماید. لازم به ذکر است که واریز پیش پرداخت به منزله دستور شروع پروژه می باشد.
ماده 3- مدت انجام قرارداد
مدت انجام پروژه پس از دریافت کامل اطلاعات از سوی کارفرما بین.................... تا.................... ماه خواهد بود.
تبصره 1: زمان تست یک ماه بوده و این زمان علاوه بر زمان انجام پروژه خواهد بود.
تبصره 2: در طول این مدت گزارش پیشرفت پروژه، جهت تایید به کارفرما ارائه خواهد شد که کارفرما باید در بازه زمانی مشخص شده اقدام به تائید یا ارائه نظرات تکمیلی نماید. بدیهی است در صورت عدم دریافت پاسخ از کارفرما در مدت بیشتر از سه روز کاری، برداشت مجری، تائید موارد گزارش شده خواهد بود.
ماده 4- تعهدات مجری
1. هرگونه تقاضای تغییر در عملکرد سایت که فراتر از تعهدات مجری در ماده یک قرارداد باشد با دریافت هزینه و انعقاد قرارداد الحاقی انجام پذیر است.
2. مجری موظف می باشد که طراحی قالب وب سایت و طراحی برنامه را طبق الگو و مدل خواسته کارفرما، انجام دهد. (تبصره 2 ماده 3)
3. مجری متعهد می گردد کارفرما را در یک فایل آموزش ویدئویی، آموزش داده و ایشان را با کلیه امکانات و نحوه استفاده از نرم افزار یا سایت آشنا سازد. همچنین لازم به ذکر است درخواست آموزش بیشتر از تعهد مجری (پس از اجرای تعهد مجری در خصوص آموزش ماژول های جدید) برای هر ساعت آموزش مبلغ....................ریال می باشد.
4. مجری تعهدی در قبال ورود تمامی اطلاعات به سایت ندارد و تنها به همان مقدار که در پیوست ماده یک قرارداد آمده است موظف به انجام این کار است.
5. مسئولیت هرگونه تعدیل و تغییراتی که در کدهای برنامه کارفرما صورت پذیرد، همچنین اشتباهات احتمالی از طرف مدیر سایت که باعث از بین رفتن یا اشکال در سایت و برنامه گردد به عهده کارفرما بوده و مجری تعهدی نسبت به رفع آن ندارد. هزینه رفع اینگونه اشکالات طبق تعرفه های روز مجری و با توافق طرفین در آن زمان احتساب و توسط کارفرما به مجری پرداخت می شود.
ماده 5- تعهدات کارفرما
1. کارفرما موظف است از تاریخ شروع قرارداد و در طول زمان انجام پروژه، اطلاعات مورد نیاز سایت (از قبیل لوگو، مطالب صفحه اصلی، چارت مجری، دسته بندی مطالب و گروه ها و....) را در هر زمانی که مجری درخواست می کند و در اسرع وقت در اختیار مجری قرار دهد. در صورت عدم ارسال اطلاعات مورد نیاز مجری، مدت انجام پروژه نیز به همان نسبت (روزهای معوقه) به تاخیر می افتد.
2. کارفرما متعهد می گردد نسبت به پرداخت و تسویه مبلغ قرارداد در موعد مقرر اقدام لازم را بعمل آورد و در صورت عدم پرداخت پس از گذشت 10 روز کاری از موعد مقرر، مجری اختیار مسدود نمودن سایت را دارد.
3. حفظ رمزها و شناسه های ورود به بخش مدیریت سایت، بر عهده کارفرما است.
4. جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات بر عهده کارفرما می باشد، بجز قراردادهایی که پروژه تحقیق و تولید محتوای آن ها به عهده مجری باشد.
5. پس از تائید قالب وب سایت و تحلیل برنامه توسط کارفرما، هرگونه تغییر کلی و ساختاری که منجر به تغییرات کلی گرافیکی و برنامه نویسی شود، طبق تعرفه های روز توسط مجری تعیین شده و کارفرما میبایست هزینه های مزید بر قرارداد را قبل از اعمال تغییرات پرداخت نماید.
6. لازم است کارفرما نماینده خود را به مجری معرفی کند و در روند پروژه همراهی لازم را داشته باشد. همچنین در صورت تعویض نماینده وی را به مجری معرفی کند.
ماده 6- حل اختلاف
در مواردی که برای طرفین این قرارداد در تعبیر و تفسیر و یا اجرای کامل یا قسمتی از قرارداد اختلاف نظری حادث گردد، طرفین قرارداد تلاش می نمایند تا از طریق مذاکره موانع را مرتفع نموده و رضایت طرفین حاصل گردد، در غیر اینصورت اختلاف قرارداد از طریق داوری و یا مراجع ذیصلاح مورد بررسی قرار می گیرد.
ماده 7- اصلاحیه، متمم، مکمل یا تغییر
هرگونه اصلاح یا تغییر در موادی از این قرارداد و پیوست های مربوطه و یا نیاز به الحاق هرگونه متمم یا مکمل به قرارداد و پیوست ها، صرفاً با جلب توافق متعاقدین میسر خواهد بود.
ماده 8- فسخ قرارداد
فسخ یک جانبه قرارداد از سوی هر یک از طرفین قرارداد به جز موارد ذکر شده در ماده های 9 و 10 قابل پذیرش نبوده و فسخ قرارداد به غیر از موارد قانونی و عدم تعهد پرداخت از سوی کارفرما، فقط با توافق طرفین امکان پذیر است.
لغو قرارداد از سوی طرف مقابل بعد از جلسات تجزیه و تحلیل منجر به 10% از مبلغ کل قرارداد به عنوان جریمه می باشد که طرف مقابل باید به مجری بپردازد.
لغو قرارداد بعد از اتمام 50% پروژه، طرف قرارداد باید 40% مبلغ کل قرارداد را به عنوان جریمه به مجری بپردازد.
قصور در پرداخت به موقع توسط کارفرما که به موجب آن، قرارداد می تواند از سوی مجری فسخ و کارفرما موظف به پرداخت تمام مبلغ کار انجام شده توسط مجری به اضافه خسارات احتمالی حاصله به مجری می باشد.
همچنین قصور مجری در تحویل به هنگام کار می تواند به فسخ قرارداد از سوی کارفرما منجر شود به شرط آن که کلیه هزینه کار انجام شده از سوی کارفرما با کسر خسارات احتمالی به مجری پرداخت شود و در مقابل مجری نیز موظف به تحویل کلیه اطلاعات و کارهای انجام شده به کارفرما می باشد.
ماده 9– شرایط خاص
در مواردی که به علل ناشی از شرایط قهری (شرایط خاص) که رفع آن خارج از حیطه توانایی و اقتدار طرفین قرارداد باشد و انجام بخشی از قرارداد و یا تمام آن غیرممکن گردد، در صورت فسخ قرارداد هیچ یک از طرفین حق مطالبه خسارت وارده را نخواهد داشت و اقدامات پس از فسخ از قبیل تسویه حساب با توافق طرفین صورت می گیرد.
ماده 10- فورس ماژور:
در صورت بروز هرگونه اشکال به علت وجود فورس ماژور طبق تعاریف سازمان برنامه و بودجه (از قبیل سیل، زلزله، جنگ، اعتصاب و غیره) هیچ گونه مسئولیتی متوجه کارگزار نخواهد بود.
ماده 11- آدرس طرفین
آدرس قانونی طرفین، همان نشانی مندرج در قرارداد بوده و در موارد لزوم و به منظور ابلاغ مکاتبات مورد استناد خواهد بود و در صورتیکه در طول مدت قرارداد نشانی متعاقدین تغییر یابد، طرفین باید رسماً و کتباً مراتب را به یکدیگر ابلاغ نمایند و تا قبل از ابلاغ رسمی، نشانی قبلی معتبر خواهد بود.
ماده 12- ضمانت و پشتیبانی
موارد قرارداد از لحاظ رفع تمامی اشکالات فنی قابل حل، ناشی از خطای برنامه نویسی، به مدت سه هفته و بصورت رایگان از سوی مجری ضمانت می گردد. همچنین این مدت زمان قابل تمدید می باشد و طبق تعرفه های روز مجری و با توافق طرفین در زمان مورد نظر، محاسبه و توسط کارفرما به مجری پرداخت می شود.
مجری عملیات بکاپ گیری بصورت روزانه، از تمامی اطلاعات را انجام خواهد داد. نگهداری آن بصورت ماهانه بوده، یعنی حداکثر یکماه از گذشته سایت را خواهید داشت. روش های ارتباط پاسخگویی تلفنی و تیکتینگ پورتال مشتریان شرکت در اختیار کارفرما است. (ماده 4 شماره 3)
تبصره 1: ضمانت اجرای مجری این است که موارد ذکر شده در پیوست از کیفیت بالایی برخوردار بوده و عاری از نقص است. وب سایت با استفاده از همه مرورگرهای استاندارد قابل مشاهده باشد و در مدت زمان گارانتی هیچ خطایی در آن دیده نشود.
تبصره 2: نحوه و دفعات بکاپ گیری و نگهداری آن می تواند بیشتر بوده و با توجه تغییرات مورد نظر شما باشد. در این صورت شامل هزینه بیشتر خواهد بود و در صورت درخواست، در پیوست ذکر خواهد شد.
ماده 13- واگذاری به غیر
دو طرف قرارداد متعهد می گردد قرارداد را کلاً و یا جزئی به شخص ثالث واگذار ننمایند.
ماده 14- تمدید قرارداد
تمدید این قرارداد مجاز نمی باشد.
ماده 15- فروش نرم افزار
کارفرما و مجری متعهد می گردند نرم افزار سفارشی شده را به شخص دیگری واگذر ننمایند.
ماده 16 - نسخ قرارداد
این قرارداد در 16 ماده، به زبان فارسی و در دو نسخه تنظیم گردیده و تمامی نسخ و صفحات دارای اعتبار یکسان و برابر می باشند.
کلیه نسخ این قرارداد و تبصره های ذیل آن در تاریخ.................... به مهر و امضاء متعاقدین رسیده و طرفین با امضای این قرارداد، خود را متعهد و ملزم به اجرای کلیه مفاد آن و پیوست های مربوطه می دانند.
مهر، امضای مجری
مهر، امضای کارفرما
ماده 1 -طرفین توافق نامه
این توافق نامه بین.................... که از این پس کارفرما خوانده می شود از یک طرف؛ و شرکت.................... از این پس مجری نامیده می شود از طرف دیگر، به شرح زیر بین طرفین منعقد گردید.
ماده 2 -موضوع توافق نامه
موضوع توافق نامه عبارت است از حفظ امانت، راز داری و عدم افشای اطلاعات و اسرار تجاری، خدماتی، اداری، مدارک و مستندات فعلی و آتی هر یک از طرفین اعم از این که:
به واسطه رابطه همکاری فی مابین، توسط کارفرما یا مجری در اختیار طرف دیگر قرار خواهد گرفت. به حسب مورد و همکاری فی مابین، هر یک از طرفین از آنها مطلع گردیده باشند. در طول مدت همکاری فی مابین، در جریان تولید و بهره برداری از آنها قرار گرفته باشند. حفظ اطلاعات از طرف کارفرما نیز بصورت جدی انجام شود و البته اطلاعات از طریق شبکه های اجتماعی منتقل نشده باشد.
تبصره 1 :رعایت موضوع این توافق نامه، مشمول اعمال مراقبت در خصوص عدم افشای اطلاعات و اسرار هر یک از طرفین توسط سایر عوامل و همکاران متعهد و همچنین جلوگیری از ادامه افشای اطلاعات نیز می باشد.
تبصره 2 :عدم افشای اطلاعات، مستلزم اعمال مراقبت های لازم جهت عدم افشای ناخواسته اطلاعات و اسرار تجاری نیز می باشد.
ماده 3 -مصادیق مشمول توافق نامه
اسناد محرمانه، اطلاعات و مستندات مشمول این تعهدنامه اعم از الکترونیکی، کاغذی و شفاهی شامل و نه محدود به اطلاعات شرکت، اطلاعات مشتریان، تامین کنندگان، کارفرمایان و دیگر ذینفعان، اطلاعات پرسنل و اطلاعات دارایی های معنوی شرکت به شرح زیر می باشد:
کلیه اسناد، اطلاعات، مستندات، فرآورده ها، دانش و فنون خاص حرفه ای، اسرار و اطلاعات فنی و تخصصی درباره موضوع فعالیت شرکت و یا غیر از آن، مباحث مربوط به جلسات داخلی کارفرما و مجری برنامه های در دست اقدام و آتی که به صورت رسمی یا غیر رسمی اعلام گردیده است.
تبصره: موارد زیر جزو مصادیق مشمول توافق نامه نمی باشند:
اطلاعات عمومی
اطلاعات عمومی حتی الامکان پیش اطلاعاتی که به موجب قانون، مقررات یا دستور مقامات قضایی ارائه آن ضروری باشد. (در این صورت باید مراتب را فورا از ارائه اطلاعات یا همزمان با آن به اطلاع طرف دیگر رسانید.)
ارائه اطلاعات با رضایت قبلی و کتبی طرف دیگر توافق نامه
طرفین با اسناد و مدارک ثابت کنند اینگونه اطلاعات را قبلا در اختیار داشته و از آن ها آگاه بوده اند.
افشای اسرار به موجب این توافق نامه یا سایر قوانین و مقررات موجود ناشی از تقصیر یا تسبیب مجری نباشد.
ماده 4 -تعهدات طرفین توافق نامه
هر یک از طرفین توافق نامه تعهد می نمایند که:
4-1 :از افشای هرگونه اطلاعات محرمانه و اسرار تجاری به هر طریق اعم از زبانی، دیداری، کتبی و... خودداری نمایند، درصورتی که اطلاعات از طریق شبکه های اجتماعی منتقل نشده باشد؛
4-2 :از اطلاعات محرمانه و اسرار تجاری به نفع خود یا اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی به هیچ طریقی استفاده ننمایند؛
4-3 :ز اطلاعات محرمانه و اسرار تجاری نسخه برداری ننموده و یا مقدمات نسخه برداری از آن را فراهم نیاورند؛ از اطلاعات محرمانه و اسرار تجاری به نحو مطمئنی نگهداری نموده و اقدامات لازم را جهت جلوگیری از دسترسی، استفاده یا افشای این اطلاعات به عمل آورند. این مورد نیازمند گواهی امنیت ssl برای صفحات وب می باشد، که کارفرما دستور راه انداز آن را خواهد داد. جرایم اینترنتی و هک شامل این مورد نخواهد بود.
4-4 : مجری باید تمامی اصل مدارک، کپی ها، خلاصه اطلاعات محرمانه یا مواد محرمانه و تمامی نسخ اسناد و اطلاعات دریافتی از طرف کارفرما را که به صورت مکتوب از طریق ایمیل یا بر روی هرگونه ادوات ذخیره سازی از قبیل فلاپی، سی دی، ویدئویی، فلش مموری و... و یا از هر طریق دیگر در اختیار وی قرار گرفته است، درصورت درخواست بازگردانده یا از بین بردن آن ها را گواهی و اثبات نماید. این مورد در صورتی است که در شبکه های اجتماعی ارسال نشده باشد. چرا که تضمینی برای نگهداری و در نتیجه باز پس فرستادن آن ها با توجه به ماهیت آن پیام رسان نخواهد داشت. (پیام رسان تلگرام در سرور های خود اطلاعات را ذخیره میکند. واتس اپ بعد از مدتی، یا بعد از پاک کردن چت امکان دسترسی به فایل را نخواهد داد.)
تمامی اطلاعات محرمانه و مواد محرمانه، دارایی های متعلق به طرفین محسوب می شوند و هیچ گونه حقی تحت عنوان امتیازنامه، کپی رایت، اطلاعات به طرف مخاطب اعطا یا تلویحا سری تجاری طرفین، اطلاعات داده ها و سایر حقوق ناشی از مالکیت معنوی به واسطه افشای اطلاعات تصریحا نمی گردد.
ماده 5 -مدت زمان اعتبار توافق نامه
5-1 : با پایان رابطه همکاری فی ما بین نیز هر یک از طرفین لازم به رعایت مفاد این سند می باشند.
5-2 : اعلام فسخ یا بطلان بند یا موادی از این تفاهم نامه از سوی مراجع قانونی به اعتبار باقی توافقات ناشی از تفاهم نامه خللی وارد نخواهد کرد.
ماده 6 -جبران خسارات ناشی از نقض توافق نامه
6-1 : در صورت نقض یا عدم اجرای هر یک از مفاد این توافق نامه، بعد از اثبات از طریق مراجع ذیصلاح، در طول مدت اعتبار آن طرف خاطی مکلف به جبران خسارت های مادی و معنوی وارده می باشد و طرف دیگر می تواند کلیه خسارات و ضرر و زیان های وارده به خود را طلب نماید و یا نسبت به طرح دعوی در دادگاه های صالحه اقدام نماید.
6-2 :افشاء اطلاعات از جانب کارکنان و یا همکاران فعلی، سابق و کلیه کسانی که از سوی مجری در جریان اطلاعات قرار گرفته اند افشاء از جانب مجری بوده و وی ملازم به پرداخت خسارات و وجه التزام موضوع این قرارداد خواهد بود.
6-3 :افشاء غیر ارادی اطلاعات از جمله: سرقت اطلاعات از مجری سهل انگاری و تقصیر وی محسوب شده و مشمول این ماده قرار می گیرد. درصورتی که اطلاعات از طریق شبکه های اجتماعی منتقل نشده باشد. موارد جرایم اینترنتی و هک در صورت اثبات، شامل این مورد نبوده و مجری مسئولیتی در قبال آن ندارد.
6-4 :کارفرما در قبال ایراد خسارت به مجری به دلیل استفاده نادرست یا ناقص مجری از اطلاعات ارایه شده مسئولیتی نخواهد داشت. مجری نیز از مسئولیتی در قبال کاربری کارفرما و استفاده نادرست و غیر قانونی از وبسایت نخواهد داشت.
6-5 :هر یک از طرفین باید به محض کشف هر گونه استفاده و افشای غیر مجاز از اطلاعات یا مواد محرمانه یا هر شکل دیگر از نقض این تفاهم نامه از جانب خود، طرف دیگر را مطلع نموده و به هر روش معقولی مانع استفاده غیر مجاز آن در آن زمان یا آینده گردد.
6-6 :در صورت عدم اجرای تعهدات هر یک از طرفین در اجرای هر یک از مفاد این توافق نامه، مراتب به صورت مکتوب به وی اعلام خواهد شد و بدون در نظر گرفتن تشریفات اداری و قضایی و با اعلام کتبی، حق فسخ قراردادها و توافقات فی ما بین برای متعهد له وجود خواهد داشت.
6-7 :لازم به ذکر است که فسخ قراردادها و توافقات، نافی تعهد طرف خاطی دایر بر جبران خسارت وارده نخواهد بود.
6-8 :ر صورتی که افشای اسرار موضوع این ماده با سوء نیت و عمدی باشد موضوع مطابق قانون قابل پیگیری کیفری خواهد بود.
ماده 7 -حل اختلافات
7-1 :کلیه اختلافات ناشی از اجرا، تفسیر یا تغییر این توافق نامه در صورتی که از طریق مذاکره حل و فصل نگردد؛ از طریق مراجع قضایی جمهوری اسلامی ایران قابل پیگیری خواهد بود.
قانون حاکم بر این توافق نامه و رابطه فی مابین طرفین، قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران می باشد و مسائل مطروحه مطابق آن مورد تفسیر قرار خواهد گرفت.
7-2 : طرفین تا زمان حل اختلاف لازم به اجرای این تفاهم نامه می باشند.
ماده ۸ -نشانی طرفین توافق نامه
8-1 :نشانی کارفرما:.................... نشانی مجری:....................
8-2 :نشانی های فوق، آدرس ابلاغ کلیه مکاتبات خواهد بود، مگر این که تغییر در نشانی، ظرف مدت ده روز کتبا به طرف دیگر اعلام شود. در غیر این صورت اعتبار این گواهی دچار خدشه خواهد شد. این توافقنامه در هشت ماده و در دو نسخه تنظیم و مبادله گردید که هر دو نسخه حکم واحد دارد.
امضاء مجری:
امضاء کارفرما: