کلینیک طراحان سیستم

شرح پروژه

طراحان سیستم با بهره گیری از تجارب بیش از دو دهه با کمک به استقرار سیستم های مالی و بهای تمام شده و گزارشگیری مدیریت ابزاری کارآمد جهت تصمیم گیری بهینه مدیران می باشد.

امروزه دسترسی به اطلاعات مالی شفاف، قابل مقایسه و قابل اتکا از ضرورت های رشد و توسعه اقتصادی در بخش خصوصی و دولتی به شمار می رود. تفسیر اطلاعات مالی که در قالب صورتهای مالی ارائه می گردد یکی از اهداف عالی حسابداری می باشد و تفسیر صورتهای مالی بدون استقرار یک نظام مالی مدون امکان پذیر نمی باشد.

طراحان سیستم با بهره گیری از تجارب بیش از دو دهه با کمک به استقرار سیستم های مالی و بهای تمام شده و گزارشگیری مدیریت ابزاری کارآمد جهت تصمیم گیری بهینه مدیران می باشد.